Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach z siedzibą w Porszewicach ul. Porszewice 18 E; 95-200 Pabianice www.ddporszewice.pl

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach z siedzibą w Porszewicach ul. Porszewice 18 E; 95-200 Pabianice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ddporszewice.pl

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2022 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Test -European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) oraz https://validator.utilitia.pl z których wynika, że strona internetowa https://ddporszewice.pl spełnia większość stawianych w ustawie wymagań.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

 • serwis może zawierć dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania obrazów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,

 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,

 • strona posiada możliwość uruchomienia podwyższonego kontrastu,

 • sporadycznie napotkamy ogłoszenia w formacie jpg,

 • pliki PDF, DOC, DOCX, XLS itp., redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest powołany koordynator ds. dostępności Pan Tomasz Więckowski adres poczty e-mail: tomasz.wieckowski@synergiaconsulting.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 693 337 954 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Centrum Administracyjnego w Porszewicach prowadzi główne wejście (A) znajdujące się na wprost dziedzińca głównego zlokalizowane przy ul. Porszewice 18E w Porszewicach 95-200 Pabianice. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godziny 15.30 Ponadto jest dodatkowe wejście (B) od strony prawej budynku przylegającego do głównego budynku; dostępne w określonych godzinach od 8.00 do 20.00 Od strony kuchni znajduje się wejście (C) do magazynu dla dostawców. Do głównego budynku prowadzą wytyczone drogi ewakuacyjne.

Budynek główny jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne (A) stanowi ograniczenia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo – występują schody wejściowe, brak podjazdu dla wózków, brak windy, brak pasów ostrzegawczych.

Drzwi wejściowe do Centrum mają ponadstandardową szerokość futryny ok. 90 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w prawą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej, dzwonka. Drzwi nie są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są uwypuklone.

Wejście (B) stanowi ograniczenia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo – występują schody wejściowe, brak podjazdu dla wózków, brak windy, brak pasów ostrzegawczych.

Wejście (C) stanowi ograniczenia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo – występują schody wejściowe, brak podjazdu dla wózków, brak windy, brak pasów ostrzegawczych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Dojście do poszczególnych pomieszczeń jest częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych – brak barier architektonicznych, hol jest szeroki, futryny drzwi wejściowych do pomieszczeń – szerokie.

Nie ma wykazu informacji w zakresie poruszania się po budynku. Na parterze znajduje się toaleta która nie jest dostosowana dla niepełnosprawnych ruchowo petentów. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a na terenie obiektu.

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się po budynku Centrum bez barier architektonicznych. Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Korytarze wewnętrzne nie stanowią barier architektonicznych, nie ma schodów i stopni.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Centrum przy pomocy tzw. asystenta.

Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Informacje dodatkowe

 • nie ma możliwość korzystania z tłumacza migowego,

 • na stronie jest możliwość powiększania liter,

 • występują podświetlane linki,

 • mapa strony znajduje się na górze strony,

 • strona posiada możliwość uruchomienia podwyższonego kontrastu.