Regulamin imprez

REGULAMIN IMPREZ Centrum Administracyjnego w Porszewicach

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2018
Dyrektora Centrum Administracyjnego w Porszewicach
z dnia 02.07.2018 r.
Regulamin imprez Centrum Administracyjnego w Porszewicach oraz
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach oraz Pabianicach
I. Postanowienie ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych i/lub
współorganizowanych przez Centrum Administracyjne w Porszewicach oraz Placówki
Opiekuńczo – Wychowawcze w Porszewicach oraz Pabianicach, zwane dalej Organizatorem,
2. Przez imprezę rozumie się imprezy, uroczystości oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub
współorganizowane przez Organizatora.
3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,
4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi będącymi wychowankami
Placówek odpowiadają pracownicy (wychowawcy) zatrudnieni w poszczególny Placówkach,
5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia – nie będącymi
wychowankami Placówek, w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni,
a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni
opiekunowie grupy,
6. Osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu lub agresywne są zobowiązane do
natychmiastowego opuszczenia terenu Centrum Administracyjnego
w Porszewicach/Placówki opiekuńczo – Wychowawczej w Porszewicach/Pabianicach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia uczestnika/ów imprezy bez konieczności
podania przyczyny.
II. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
2. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje Organizator.
III. Zmiany terminu imprezy
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz
do zmian terminów imprez.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny.
IV. Opłaty za imprezy
1. Imprezy są bezpłatne.
V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Administracyjne do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach z siedzibą w Porszewicach ul. Porszewice 18
E; 95-200 Pabianice.
2. Dyrektor centrum Administracyjnego w Porszewicach wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym można się kontaktować poprzez maila iod2@synergiaconsulting.pl .
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i
nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom
administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą
w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane
przez organizatora w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na
podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz
dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych
Centrum Administracyjnego w Porszewicach oraz w celach komunikacji pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych,
promocyjno – marketingowych Centrum Administracyjne w Porszewicach oraz Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach oraz Pabianicach w szczególności poprzez
umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych
prowadzących przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu
zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w
publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem,
że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować
informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym
kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek grupowy uczestników
imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują
do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w
szczególności prawo do wynagrodzenia.
5. Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy Imprezy.
6. Wizerunek stanowiący jedynie szczegół większej całości imprezy osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacji przebiegu imprezy, reklamowych oraz promocyjnych (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie i rozpowszechnianie wizerunku
przez uczestników imprezy.
9. Dla potrzeb utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby organizator odbierze stosowna zgodę dla realizacji celów określonych w pkt 5
10. Każdy uczestnik Imprezy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, przenoszenia danych lub żądać usunięcia
swoich danych osobowych.
11. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Centrum Administracyjne w Porszewicach
oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Porszewicach oraz Pabianicach i nie wyraża
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystywania jego wizerunku w celach
promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora ma prawo zgłosić to pisemnie do
Administratora lub Inspektorowi ochrony danych. W imieniu dzieci do lat 18 – nie będącymi
wychowankami Placówek, zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.
VI. Odpowiedzialność
1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania imprez w celu ich rozpowszechniania.
2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter
promocyjny Centrum Administracyjnego w Porszewicach w celach dokumentacyjnych,
edukacyjnych i promocyjno – marketingowych Centrum Administracyjnego w Porszewicach
oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach oraz Pabianicach.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób
trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub
umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgody z ich przeznaczeniem.
4. W załączeniu klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – stanowiąca załącznik do niniejszego
Regulaminu.
5. Treść klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy
znajduje się do wglądu u Administratora danych osobowych.

VII. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych dla organizowanych imprez
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach z siedzibą w Porszewicach ul. Porszewice 18 E; 95-200 Pabianice.
2. W Centrum Administracyjnym w Porszewicach został powołany inspektor danych osobowych Pan
Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail
iod2@synergiaconsulting.pl
3. Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, będą przetwarzane będą w celach:
1) organizacji, przeprowadzenia i promocji warsztatów/imprezy/konkursu (art. 6 ust 1 lit e
RODO – tj. niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym)
2) popularyzacji (w tym prowadzenie kroniki pamiątkowej) i reklamy warsztatów/imprezy
— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Da –
nych Osobowych; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dotarcie do jak
najszerszego grona zainteresowanych);
3) zamieszczenia Pana/Pani wizerunku na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych etc. — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
4. Twoje dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych takich jak:
1) Podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3) Użytkownicy strony internetowej;
– https://ddporszewice.pl/
5. Twoje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w
celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) lub
do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust 1 lit e, f RODO,
bądź żądania wycofania zgody wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust 1 lit a RODO
6. Posiadasz prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na
podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
7. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w warsztatach/imprezie.
8. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w systemach
informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym
z profilowaniem.
9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
*Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa
trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do
Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania
i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.
Komisja Europejska uznaje, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych
przekazywanych z Unii do samocertyfikowanych podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności
UE-USA. W szczególności Komisja stwierdza, że zasady opublikowane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych
rozumiane jako całość zapewniają stopień ochrony danych osobowych, który jest zasadniczo równoważny poziomowi
gwarantowanemu podstawowymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.