Monitoring Wizyjny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach z siedzibą w Porszewicach ul. Porszewice 18 E, 95-200 Pabianice.

     2. Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl lub za pomocą numeru tel. 693337954

     3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach z siedzibą w Porszewicach ul. Porszewice 18 E. (w tym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz Pabianicach). Wykonaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją ustawowych zadań zleconych oraz porozumień z organami władzy państwowej
i samorządowej zgodnie z art. 22(2) Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 917), art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.) art. 6 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

     4. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejścia i wyjścia z budynków Centrum Administracyjnego (w tym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz Pabianicach), ich korytarze na parterze i na piętrach, klatki schodowe oraz obszar bezpośrednio przylegający do w/w budynków, ciągi komunikacyjne.

     5. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie zadań ustawowych. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem.

     6. Zapisy z monitoringu przechowywane nie dłużej niż 30 dni. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Dyrektor powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, Dyrektor jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania

     7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO

     8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.