Monitoring Wizyjny

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych oraz wykaz kamer

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych –monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż na obszarze podległym Administratorowi prowadzony jest monitoring wizyjny:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Porszewicach ul. Porszewice 18 E; 95-200 Pabianice adres strony internetowej administratora https://ddporszewice.pl/
  2. W Centrum Administracyjnym w Porszewicach został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl lub tel. +48 693 337 954
  3. Monitoring wizyjny wprowadza się w celu ochrony mienia oraz zwiększenia bezpieczeństw podopiecznych oraz pracowników i osób przebywających na terenie Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.
  4. Wprowadzenie i stosowanie monitoringu wizyjnego następuje zgodnie z właściwymi przepisami tj. w szczególności na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz art. 24 RODO w związku z art. 121b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2140 ze zm.) oraz art. 22.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.. Dz.U. z 2022 r. poz. 2140 ze zm.).
  5. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary podległe Administratorowi w tym wejście/wyjście oraz obszar bezpośrednio przylegający do budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.
  6. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
  7. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie ustawowych zadań. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych np. w zakresie obsługi technicznej systemu.
  8. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 30 dni od dnia pozyskania. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu lub jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania (rzeczywisty okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego, uzależniony jest od ustawień rejestratora, tj. rozdzielczości nagrania oraz możliwości dysku twardego rejestratora wizyjnego).
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Wykaz kamer oraz ich lokalizacja na terenie obszaru objętym monitoringiem wizyjnym

Lp.

Lokalizacja

Adres

Liczba kamer

1

Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach, reprezentowane przez Dyrektora

Porszewice ul. Porszewice 18 E; 95‑200 Pabianice

16

2

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Pabianicach,

Sejmowa 2, 95-200 Pabianice

6