Rodo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej
Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach z siedzibą w Porszewicach ul. Porszewice 18 E;
95-200 Pabianice.
2. W Centrum Administracyjnym w Porszewicach został powołany inspektor danych osobowych Pan
Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail
iod2@synergiaconsulting.pl
3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
1) udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2) działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1
lit. b RODO)
3) obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie ustaw;
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016
roku poz. 575 ze zm.)
 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 ze zm.)
 Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720)
4) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6
ust. 1 lit. e RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21
Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego
na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.