Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo –
  Wychowawczych w Porszewicach z siedzibą w Porszewicach ul.
  Porszewice 18 E; 95-200 Pabianice.

 2. W Centrum Administracyjnym w
  Porszewicach został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz
  Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu
  e-mail
  iod2@synergiaconsulting.pl

 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych
  osobowych stanowić będą:

  1. udzielona
   przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  2. działania
   niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej
   wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  3. obowiązki
   prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie ustaw;

   • Ustawa z dnia 9
    czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    (Dz. U. z 2016 roku poz. 575 ze zm.)

   • Ustawa z dnia 12 marca
    2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 ze zm.)

   • Rozporządzenie
    ministra polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie
    instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz.
    1720)

  4. niezbędność
   przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
   publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym
  odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

  1. podmioty
   upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich
   przepisów prawa,

  2. podmioty,
   które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na
   podstawie zawartej
   z Administratorem umowy powierzenia
   przetwarzania danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla
  którego zostały zebrane, będą przetwarzane
  w celach archiwalnych
  i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów
  dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u
  Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

 6. Posiada Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych,

  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

  3. żądania usunięcia danych, gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
    zebrane,

   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20
   Rozporządzenia RODO,

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
   Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

  6. ograniczenia przetwarzania, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość
    danych osobowych,

   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której
    dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w
    zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do
    celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane
    dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec
   przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez
   wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
   podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
  organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.